Almindelig bestyrelsesmøde og ordinær generalforsamling

i Kystbyernes Netværk 8. marts, klokken 19:30 Hos Bente Astrup, Stenbjerg Kirke Vej 80, Stenbjerg.

Generalforsamling i følge vedtægterne:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning om virksomheden siden seneste ordinære generalforsamling
  4. Forelæggelse af årsregnskabet for det seneste forløbne regnskabsår til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Forelæggelse af budget for tiden frem til udløbet af det kommende år til godkendelse
  8. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt